به تعداد رجهای بافته شده (یا گره‌های زده شده) در یک گره ذرعی رج شمار می‌گویند. اندازه گره ذرعی بستگی به سبک بافت فرش (آذری یا فارسی) دارد. در یک تعریف دیگر، تعداد گره های بافته شده در هر ۷ سانتیمتر را رج شمار  در گره متقارن(ترکی) و 6.5 سانت با گروه نا متقارن(فارسی) مینامند