#پرداخت_برجسته چیست و چه تاثیری در تابلو فرش دارد ؟


یکی از انواع پرداخت پرز تابلو فرش پرداخت برجسته می باشد که به وسیله قیچی های مخصوص (قیچیه سر نخ) انجام می شود و این نوع پرداخت بر جستگی هایی را در تابلو فرش به وجود می آورد که زیبایی خاصی به تابلو فرش از لحاظ بعد و طرح میدهد.


توجه داشته باشيد كه همه تابلو فرشها قابل برجسته شدن مي باشند و لي همه تابلو فرشها با بر جسته شدن زيبا نمي شوند براي همين براي برجسته كردن تابلو فرش حتما با مربي خود و يا عوامل فني #مجموعه_فرش_بهشت   مشورت نماييد.


ضمنا براي برجسته زدن نياز نيست پرز تابلو فرش را بلند بگيريد اين امر باعث كم آمدن نخ شما و در پايان باعث دو رنگي تابلو فرش ميشود،شما هر چقدر هم كه گره را كوتاه ببافيد(3سانت)تابلو فرش شما قابل برجسته شدن مي باشد۰۸۶۳۲۲۱۱۰۸۸

#نخ_ونقشه_فرش_بهشت 

@farshebehesht